19 Mart 2019 Salı

Ev Kira Beyannamesi
YILLIK KİRA BEYANNAMESİ 

NOT: Örnek beyanname 2 nci Bölümdedi.


BÖLÜM-1

KİRA GELİR VERGİ BEYANNAMESİNİ İNTERNET ÜZERİNDEN GÖNDERİNİZ.

2012 Mart ayı içerisinde verilecek olan “Kira Gelirleri Vergi Beyannamesi”  İnternet üzerinden gönderilebiliyor. Yapılacak işlem  çok basit, önce GİB. Sitesine giriliyor ve açılan “Vergi Beyanname” sayfası dolduruluyor. Tüm istenenler kaydedildiğinde ödenecek vergi ve damga pulu tutarı otomatik olarak hesaplanıp sayfaya geçiyor.

BEYANNAMEMİ ONAYLA GÖNDER” Butonunu tıkladığınz an işlem sora eriyor ve belirtilen vergiyi iki taksitte ödüyorsunuz.

BEYANNAMENİN HAZIRLANMASI :

Önce GİB.sitesine girmek için BURAYI TIKLAYIN.

AÇILAN SAYFADA :

I)                   Vergi D.İnternet Şifreniz varsa onu yazarak giriş yapabilirsiniz, yoksa
II)                 Güvenlik Sorularını cevaplıyarak girersiniz. :
a-      TC.Kimlik No,sını yazın.
b-     Nüfus Cüzdanı Seri-No.sını yazın.
c-      Görünen harf ve rakamlardan oluşan güvenlik kodunu yazın ve
d-     DEVAM  Tıklayın.GÜVENLİK SORULARI İLE GİRİŞ 
Lütfen T.C.Kimlik Numaranızı ve Nüfus Cüzdanı Seri ve Sıra Numaranızı İlgili Alanlara Giriniz ve Devam Ediniz.

T.C. Kimlik No :

336xxxxxxxx

Nüfus Cüzdanınızın, 
Seri ve No Bilgisi :

Seri

No

an25h


Güvenlik Kodu :Devam


DİKKAT
Nufus Cüzdanı Numaranızı başında "0" olmadan giriniz!

İNTERNET VERGİ DAİRESİ ŞİFRESİ İLE GİRİŞ

İnternet Şifresi İle Giriş İçin Tıklayınız


DEVAM sonu açılan ikinci Sayfa: Kimlik Bilgilerinizin Teyidi içindir, gerekli Kişisel Bilgilerinizi doldurun ve
GİRİŞ Butonunu Tıklayın.

GİRİŞ sonu açılan Sayfa : KİRA BEYANNAME SİSTEMİ’dir.

KİRA BEYANNAME SİSTEMİ Sayfası :

Soldaki Siyah Kare Menüden :
a) BANKA ve PTT Bilgilerim  : Kira Gelirleri Banka  yada PTT yolu ile alınmış ise bu hanede kayıtlıdır, kayıtlı olanları beyannameye yazın, kayıt yoksa   elden veya başka yollardan alınmış olacağından kendiniz doğru olarak yazın.
b) VERGİ KESİNTİ Bilgilerim : Aynı 1 nci maddedeki gibi kayıt varsa onları yazın, yoksa kendi bildiklerinizi doğru olarak yazın. İlerde yapılabilecek kontrollerde bunların belgeleri istenir.
c) 2011 BEYANNAME DOLDUR :

1.SİCİL BİLGİLERİNİZ  : Vergi Dairesince tesbit ediliştir.

2.ADRES ve İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ : Vergi Dairesince tesbit edilmiştir. Bu bölümde eksiklik varsa istenir. Buradaki örnekte Tlf. No. ve MSN. Adresi isteniyor.Onları yazın.

3.KİRA GELİRLERİNİZ ve bu GELİRLERİ ELDE ETTİĞİNİZ GAYRİMENKUL BİLGİLERİNİZ : Önceden kaydedilmiş varsa burada görünür. Yoksa yada yeni ekliyeceğiniz Kira Gelir veya Gayrimenkulleri kaydetmek için  :

1 nci Bölüm : GAYRİMENKUL EKLE  tıklayın  ve Gayrimenkulun Bulunduğu İl ve İlçeyi, Adresini ve Cinsini (Mesken,işyeri vs.) ve Tabu kayıtlarına göre doldurun.
Altındaki  1 nci (?)  İşaretleri bölüme : Gelirdeki hisseniz yazılır.Tamamı size aitse (100) yazın, yarısı ise (50) yazın.
Altındaki  2 nci (?)       “           “          : Binanın Vergi Değerini biliyosanız yazık. Bilmiyosanız Boş bırakın.
Altındaki  3 ncü  Boş çerçeveye          : 2011 Yılında elde edilen Toplam Kira Geliri.

2 nci Bölüm : GEÇMİŞ YIL GELİRİ EKLEYİNİZ : 2010 ve daha önceki yıllara ait olupda 2011 yılında tahsil edilen, dolayıyla 2011 Vergi Beyannamesinde gösterilemiyen gelirler yazılır. Yoksa boş bırakınız.

3 ncü Bölüm : VERGİ KESİNTİSİ BİLGİLERİNİZ : 2 nci Bölümde mevcut gelir mevcutsa, bu gelirler için yapılan Vergi Kesintiler buraya yazılır. Yoksa boş bırakınız.

4.GİDER TÜRÜ ve TUTARI BİLGİLERİ :  Vergi  hesaplanması  2 tür yöntemle yapılır. Tercih Mükellefe bırakılmıştır :

1 nci YÖNTEM  : Götürü Gider Yöntemi : Bu yöntem seçilirse Yıllık Kira Geliri nin %25 gider kabul edilir ve geriye kalan matrah teşkil eder. Bunun için hiçbir belge gider pusulası istenmez. Ancak bir sonraki yıl içinde Götürü Yöntem seçilmesi zorunludur. İki yıl götürü yöntem den sonra istediği yöntem seçilebilir.2 nci YÖNTEM : Gerçek Gider Yöntemi : Bu yöntem seçilirse GVK.nun 74 ncü maddesinde gider olarak sayılan giderler belgelenmek şartıyla yıllık toplam gelirden düşülerek matrah ortaya çıkar. Bu belgelerin  5 Yıl saklanması zorunludur ve bu zaman içinde istendiğinde belgeler Vergi Dairesine ibraz edilir.

Gerçek Gider Yöntemi seçtiyseniz “Meskene ait Gider Tutarı” ne  aşağıdaki 74 ncü maddeye uyan giderler toplamını yazınız.
Beyanname doldurma işlemi tamamlanıştır. Bundan sonra site gerekli heabı yaparak ödeyeceğiniz vergiyi tesbit eder.

Örnek olarak 2011 Toplam kira geliri 8800.- TL. gideride 4640.- TL. (Evini kiraya veren mükellefin kendisi kirada oturuyor ve yıllık verdiği kira)ve gerçek  gider yöntemi uygulaması yaptık,ödenecek vergi tesbit edildi.

NOT :
BİLGİ
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 74/10

Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedeli (kira indirimi gayri safi hasılattan bu maddenin 1 ila 9 ve 11 numaralı bentlerinden yazılı giderler düşüldükten sonra, kalan miktar üzerinden yapılır; kiranın indirilemeyen kısmı 88'inci maddenin 3'üncü fıkrasının uygulanmasında gider fazlalığı sayılmaz);

Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedeli hasılattan indirilebilir. Ancak söz konusu indirim 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü maddesinde yer alan 1 ila 9 ve 11 numaralı bentlerinde yazılı diğer gerçek giderler düşüldükten sonra kalan miktar üzerinden yapılmalı ve indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayarak gelecek yıllara zarar olarak devredilmemelidir.

Öte yandan kira ile oturulan konutun kira giderinin elde edilen kira hasılatından indirilebilmesi için sahip olunan gayrimenkulün konut olarak kiraya verilmesi gerekmektedir. Ancak, gayrimenkulün işyeri olarak kiraya verilmesi halinde, kira ile oturulan konutun kira bedelinin hasılattan indirim konusu yapılması mümkün değildir.

ÖNEMLİ NOT: Türkiye’de yerleşik olmayan mükelleflerin (Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dahil), yabancı ülkelerde ödedikleri kira bedelleri Türkiye’de elde ettikleri kira gelirinden gider olarak indirim konusu yapılamaz.
GELİR VERGİSİ KANUNU 74'NCÜ MADDESİNDE SAYILAN GİDERLER 
1. Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,
2. Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,
3. Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,
4. Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,
5. Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i (İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkul için uygulanacaktır. İşyeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller % 5’lik gider indiriminden yararlanamayacaktır. Ayrıca, iktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır. 2007 yılından önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.)
6.Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,
7. Amortismanlar,
8. Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,
9. Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,
10. Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli,

ÖNEMLİ NOT: Türkiye’de yerleşik olmayan mükelleflerin (Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dahil), yabancı ülkelerde ödedikleri kira bedelleri Türkiye’de elde ettikleri kira gelirinden gider olarak indirim konusu yapılamaz.
11. Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BÖLÜM-2

ÖRNEK BEYANNAME

·                                 2011 BEYANNAME DOLDUR
·                                 BANKA VE PTT BİLGİLERİM
·                                 VERGİ KESİNTİ BİLGİLERİM
·                                 ÇIKIŞ


011 yılına ait hazırlanmış kira beyannameniz aşağıdadır. 
Lütfen aşağıdaki bilgilerinizi kontrol ederek; eksiklik,hata veya yanlışlık varsa düzeltip onaylayarak vergi dairenize gönderiniz.
UYARI
1. SİCİL BİLGİLERİNİZ

Ad :
Axxxxxxx
Soyad :
Nxxxxxxx
Tc Kimlik No :
3xxxxxxxxxxxxxx
Vergi Dairesi :
xxx VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

DİKKAT: Vergi daireniz ikametgah adresinize göre tespit edilmiştir.
Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

2. ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ

Mahalle/Köy/Bucak :
B.MAH.
Cadde/Sokak/Bulvar :
kulvarxxx
Bina No :
16
KAPI No :
1
İl-İlçe:
MERKEZ / ADANA

DİKKAT:Adres bilginiz İçişleri Bakanlığı Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) kapsamında yer alan Adres Kayıt Sistemi’nden anlık olarak (giriş yaptığınız anda) alınmaktadır.
İrtibat Telefonu :

Alan Kodu
Numara
0
xxx

xxxxxxxxx

E-posta :
xxxxxxxxxxx


DİKKAT:Sizlere daha iyi hizmet sunabilmemiz için lütfen güncel ve ulaşılabilir telefon ve e-posta bilgilerinizi giriniz.

3. KİRA GELİRLERİNİZ VE BU GELİRLERİ ELDE ETTİĞİNİZ GAYRİMENKUL BİLGİLERİNİZ
Lütfen 2011 yılında elde ettiğiniz kira gelirlerinizi ve gayrimenkullere ait bilgilerinizi kontrol ediniz. Eksiklik, hata veya yanlışlık varsa “DÜZELT” düğmesine basarak gerekli değişiklikleri yapınız.


Sıra
No.
Türü
Adres
Hisse
(%)
Vergi Değeri
(Hisseye Düşen)
2011 Yılı
Kira Geliri
(Hisseye Düşen)
Gelir Vergisi
Kesintisi(Stopaj)
(Hisseye Düşen)
Gelirim
Yoktur


MESKEN
MERKEZ / ADANA
100
0.00
8800.00
0.00
Duzelt
GAYRİMENKUL EKLE

2011 YILINDA ELDE EDİLEN KİRA GELİRİ (Hisseye Düşen) :
8,800

GECMİŞ YILLARA AİT KİRA GELİRİ (Hisseye Düşen):

.

Bu Nedir?

GEÇMİŞ YIL GELİRİ EKLEYİNİZ

TOPLAM KİRA GELİRİ (Hisseye Düşen) :
8,800ADINIZA BANKALARA/PTT'YE YATIRILAN TOPLAM KİRA TUTARI :
0

GEÇMİŞ YILLAR VERGİ KESİNTİSİ TOPLAMI(Hisseye Düşen) :
0
Nasıl Hesaplandı?
2011 YILI VERGİ KESİNTİSİ TOPLAMI(Hisseye Düşen) :
0
VERGİ KESİNTİSİ BİLGİLERİNİZ

TOPLAM VERGİ KESİNTİSİ (Hisseye Düşen) :
0
Nasıl Hesaplandı?

4. GİDER TÜRÜ VE TUTARI BİLGİLERİ
Gelir Vergisi Kanununa göre vergi hesaplamasında götürü ve gerçek gider olmak üzere 2 yöntem belirlenmiştir. Bu yöntemlerden birini seçmek için yanındaki kutucuğa tıklayınız. Daha detaylı bilgi için YARDIM bölümüne bakınız.


1. YÖNTEM : Götürü Gider Yöntemi

Detaylı bilgi için tıklayınız
GÖTÜRÜ GİDER TÜRÜNÜ SEÇİYORUM


2. YÖNTEM : Gerçek Gider Yöntemi
Bu yöntemi seçtiğinizde Gelir Vergisi Kanununun 74'ncü maddesinde sayılan türden giderlerinizi belgelendirmek kaydıyla gider olarak düşebilirsiniz.
Detaylı bilgi için tıklayınız
GERÇEK GİDER YÖNTEMİNİ SEÇİYORUM
Dikkat:
Bu yöntemi seçtiğiniz takdirde; gider belgelerinizi 5 yıl süreyle saklamanız ve istenildiğinde vergi dairesine sunmanız zorunludur.

MESKENE AIT GİDER TUTARINIZ
(Hisseye Düşen)

4640
.

DİĞERLERİNE AIT GİDER TUTARINIZ
(Hisseye Düşen)

00
.5. VERGİ HESAPLAMA
Yukarıdaki bilgiler kullanılarak otomatik olarak yapılan vergi hesaplamaları aşağıdadır :

KİRA GELİRİNİZ :
8,800
Bu Nasil Hesaplandı?
VERGİDEN İSTİSNA EDİLEN TUTAR :
2,800
Bu Nedir?
İSTİSNA DÜŞÜLDÜKTEN SONRA KALAN KİRA GELİRİNİZ :
6,000
Bu Nasil Hesaplandı?
GİDERLER
(Varsa İstisnaya İsabet Eden Tutar Hariçtir)
3,163.64
Bu Nasil Hesaplandı?
KALAN KİRA GELİRİNİZ :
2,836.36
Bu Nasil Hesaplandı?
ZARAR :
0
Bu Nasil Hesaplandı?
İndirimleriniz varsa aşağıdaki bölümlere giriniz veya var olan bilgileri kontrol ederek gerekiyorsa değiştiriniz.
MAHSUP EDİLECEK GEÇMİŞ YIL ZARARLARI TOPLAMI :

.

Bu Nedir?
BİREYSEL EMEKLİLİK KATKI PAYI :

.

Bu Nedir?
ŞAHIS SİGORTA PRİMİ :

.

Bu Nedir?
EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI :

.

Bu Nedir?
OKUL, YURT VE SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR :

.

Bu Nedir?
DİĞER BAĞIŞ VE YARDIMLAR :

.

Bu Nedir?
Kira geliri matrahınız ve hesaplanan gelir vergisi aşağıdaki gibidir :
VERGİYE TABİ KİRA GELİRİNİZ (MATRAH) :
2,836.36
Bu Nasil Hesaplandı?
HESAPLANAN GELİR VERGİSİ :
425.45
Bu Nasil Hesaplandı?
KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLER :
0
Bu Nasil Hesaplandı?
Yukarıdaki bilgilere göre 2011 yılı gelir verginiz aşağıdaki gibi hesaplanmıştır :
ÖDENECEK GELİR VERGİSİ :
425.45
Bu Nasil Hesaplandı?
İADE EDİLECEK VERGİ :
0
Bu Nasil Hesaplandı?
ÖDENECEK DAMGA VERGİSİ :
34.5
Bu Nasil Hesaplandı?


BEYAN ÖZETİNİZ

2011 YILINDA TOPLAM 1 GAYRİMENKULDEN 8800.00 TL KİRA GELİRİ ELDE ETTİĞİNİZİ,
BU GELİRİNİZE İLİŞKİN GERÇEK YÖNTEMİYLE 3163.64 TL GİDER YAPTIĞINIZI,
YİNE BU GELİRİNİZE İLİŞKİN TOPLAM 0.00 TL İNDİRİMİNİZ OLDUĞUNU BEYAN ETTİNİZ.
BUNA GÖRE ;
34,50 TL DAMGA VERGİSİ HARİÇ,

MART VE TEMMUZ AYLARINDA 2 TAKSİT HALİNDE ÖDEYECEĞİNİZ 2011 YILI TOPLAM GELİR VERGİNİZ 
425.45 TL DİR.
2011 Yılı Kira Beyannamenizi Görmek ve Kontrol Etmek İçin Aşağıdaki 'BEYANNAMEMİ GÖRÜNTÜLE' Düğmesine Tıklayınız.
BEYANNAMEMİ GÖRÜNTÜLE


BEYANNAMENİZİ ONAYLAYIN VE GÖNDERİN

Lütfen beyannameyi kimin gönderdiğini işaretleyiniz.
Kendisi


Mirasçı
TC Kimlik No :

Kanuni Temsilci
TC Kimlik No :


2011 Yılı Kira Beyannamenizi Onaylamak, İnternet Üzerinden Vergi Dairenize Göndermek ve Beyan İşlemini Tamamlamak İçin Aşağıdaki 'BEYANNAMEMİ ONAYLA VE GÖNDER' Düğmesine Tıklayınız.
BEYANNAMEMİ ONAYLA VE GÖNDERXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder